Travessera de Gràcia, 56, 3º 1ª
08006 Barcelona
Travessera de Gràcia
56, 3º 1ª

08006 Barcelona
93.362.48.32
[email protected]
En què podem ajudar-te?
[email protected]

Titular de la web

El titular d’aquest lloc web, amb caràcter general, és BCD Editorial, S.L., C.I.F. B65176620, amb domicili en Travessera de Gràcia, 56, 3º1ª, 08006 Barcelona, (Registre mercantil de Barcelona Prenc 41460, foli 67, fulla B 385706, inscripció 1ª). D’ara endavant BCD.

Usuari

Qualsevol persona física o jurídica que accedeixi a aquest lloc web i/o sol·liciti informació o ampliació d’informació sobre algun dels seus apartats mitjançant la utilització de qualsevol dels sistemes posats a la seva disposició en aquest mateix lloc web, com són: formularis, comptes de correu, a través de xarxes socials, telèfon, fax i qualsevol un altre mitjà encara que no estigui detallat explícitament aquí.

Condicions generals

Aquestes Condicions Generals regulin l’ús dels llocs web de BCD Editorial, S.L. Algunes dels nostres pàgines Web podin tenir els seves pròpies Condicions Particulars. En aquest cas aquestes condicions particulars, segons els casos, completin, modifiquin i/o substitueixen els presents Condicions Generals.

La utilització de qualsevol dels pàgines Web de BCD suposa l’acceptació total i plena de totes i cadascuna dels Condicions Generals aquí recollides així com dels Condicions Particulars que, si escau, s’hagin establert en algunes pàgines Web o zones dels mateixes.

Condicions d’ús

Per accedir a aquest lloc web és necessària la utilització per part de l’usuari d’una connexió a Internet, un dispositiu de connexió amb un navegador instal·lat i funcional. Tots els costos de connexió així com els dispositius i programari necessaris per a això corren de compte de l’usuari. L’ús d’aquest lloc web és gratuït per a l’usuari.

Nostra Web és troba optimitzada per al seu visionat també en dispositius mòbils (Smartphone i tablet). La nostra plataforma detecta automàticament el tipus de dispositiu donis del qual és connecta l’usuari i li dirigeix a una zona o una altra en funció del tipus de dispositiu de connexió. El visionat complet s’obté mitjançant connexió donis d’un dispositiu fix o mòbil que disposi de com a mínim d’una resolució en pantalla de 1024 x 768 píxels, és troba homologada per la W3C quant a l’ús d’HTML i CSS, per la qual cosa no ha de plantejar problemes d’accés utilitzant els navegadors comunament utilitzats. Atès que utilitza codi HTML5 i CSS3, per aconseguir la millor usabilidad li recomanem utilitzi un navegador d’última generació i ho mantingui actualitzat.

BCD aprofita el seu propi lloc web per mostrar tendències de la Web i utilitza sempre els últimes tecnologies disponibles per fer-ho. Per això és reserva el dret de realitzar qualsevol canvi en els seus llocs web, a qualsevol moment sense que hagi d’intervenir avís algun per a això.

Hiperenllaços

Qualsevol persona, física o jurídica, que inclogui dins del seu propi lloc web qualsevol tipus d’enllaç (link) que suposi un hiperenlace amb qualsevol lloc web de BCD o alguna dels pàgines que ho componen haurà de complir els següents condicions: El lloc web d’origen de l’enllaç no podrà incloure manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre els pàgines Web de BCD.

Continguts

En ocasions els llocs web de BCD disposen d’enllaços (links, bàners, botons, enllaços, etc.) a altres llocs web. Aquests accessos solament tenen l’objectiu de posar en coneixement de l’usuari altres fonts d’informació en Internet i en cap cas suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, i per això, BCD mai serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços i molt menys del seu contingut.

Registri d’usuaris

Per a l’accés a la Web no és necessari registrar-es. Solament sol·licitarem informació a l’usuari per a l’accés a determinades seccions o serveis del present lloc web.

En cap cas la informació de l’usuari serà cedida a tercers.

Quan sigui necessari el registri per part de l’usuari, aquest és compromet a enviar-ens dades veraces, precisos i actualitzats al moment del seu enviament, així com a modificar-els puntualment cas que és produeixin variacions en els mateixos. (Per ampliar informació referent a l’enviament de dades vegi més endavant en aquest mateix document Privacitat i protecció de dades de caràcter personal).

Cas que un usuari disposi d’accés a zones restringides dins del lloc web, li serà lliurat per part de BCD un nom d’usuari i una contrasenya únics. L’usuari quedarà encarregat de la custòdia i bon ús d’aquestes dades, entenent-s’en qualsevol cas, que un accés realitzat amb els seves dades d’accés ha estat realitzat per l’i/o per persona per ell autoritzada i amb poder bastant per fer-ho.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts del present lloc web són propietat Intel·lectual de BCD Editorial, S.L. o de tercers, quedant, en conseqüència totalment prohibida qualsevol forma d’utilització dels mateixos per tercers, excepte per a aquells casos en què BCD hagi cedit drets sobre els mateixos. De cedir-es algun tipus de dret serà sempre per escrit.

Legislació aplicable, arbitratge i jurisdicció competent

Els presents condicions generals així com els particulars que poguessin existir és regeixen per la Legislació Espanyola.

Cas que l’usuari decideixi dirigir-es als jutjats i tribunals de justícia, és farà de la següent forma:

a/ En el cas que l’usuari sigui persona física i actuï de forma privada, BCD, renunciant a qualsevol altre fur que li sigui aplicable es sotmet als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

b/ En el cas que l’usuari sigui persona jurídica, o bé persona física actuant en qualitat de professional o empresari, l’usuari renunciant a qualsevol altre fur que li sigui aplicable es sotmet als tribunals de Sabadell, província de Barcelona.

Privacitat i protecció de dades de caràcter personal

Conforme al que és disposa en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de caràcter Personal, LOPD):

a/ Comuniquem a aquells usuaris que facin ús de qualsevol dels formularis d’un lloc web de BCD Editorial, S.L., i més concretament d’aquest lloc web, que caso d’enviar a BCD informació de caràcter personal, la informació que ens enviï podrà ser incorporada a un fitxer informatitzat registrat en el registri de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b /L’usuari accepta que BCD utilitzi els dades que voluntàriament ha aportat per poder atendre la prestació dels serveis que ha sol·licitat, incloent aquesta acceptació, si escau, la realització de pressupostos per serveis. Igualment accepta que li sigui enviada informació comercial, pròpia o de tercers, que estigui relacionada amb els serveis que hagi sol·licitat.

c/ En qualsevol cas els dades que sol·licitem a l’usuari són els mínims possibles i/o necessaris per formalitzar una relació comercial i, si escau, aquells necessaris per complir amb altres obligacions legals, com són: els tramitis de facturació i l’emplenament de registris comptables.

d/ En conseqüència, el titular dels dades, o sigui l’usuari, accepta el tractament dels seves dades de la forma descrita en anteriors parágrafos. Al seu torn li indiquem que disposa de la possibilitat d’exercir els drets que la LOPD li atorga, o sigui, els drets d’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ i OPOSICIÓ. La forma d’exercir aquests drets serà la que la pròpia llei LOPD estipula, o sigui, sempre per escrit i adjuntant acreditació de la identitat d’aquella persona que desitja exercir qualsevol dret sobre els seves dades. Els comunicacions relacionades amb els drets detallats anteriorment, (drets ARC) hauran de dirigir-s’a el titular i responsable dels fitxers:

BCD Editorial, S.L., C.I.F. B65176620, amb domicili en Travessera de Gràcia, 56, 3º1ª, 08006 Barcelona, o bé a l’adreça de correu electrònic disposada a aquest efecte: [email protected].

Utilització de cookies

Els llocs web de BCD podin utilitzar “cookies” i els utilitzen a l’únic efecte de conèixer els vegades que s’accedeix al lloc i dels preferències mostrades en la navegació de l’usuari pel mateix. Els cookies mai guardin informació personal de l’usuari.

Els “cookies” de sessió són petits fitxers que és gravin en l’ordinador de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè no deixi crear aquests fitxers, si així ho desitja. En els instruccions d’ús (Ajuda) de cada navegador és detalla la forma de fer-ho, normalment en un apartat dedicat a la privadesa.

Si l’usuari ha configurat el seu navegador per a la NO acceptació de cookies, això pot tenir efectes limitatius en els possibilitats de navegació per aquest lloc web.

Utilització d’eines de tercers

Aquest lloc web pot utilitzar i utilitza productes de tercers.

Avisem especialment als usuaris que aquest lloc web utilitza un servei de Google anomenat “Google Analytics” mitjançant el qual s’obté informació de caràcter no personal sobre l’ús de la WWW en general i d’aquest lloc en particular. La informació que pren aquest servei de Google (inclosa la seva adreça IP) és recollida, tractada i arxivada per Google en els seus servidors, no en el nostre. Aquest servei utilitza cookies, per la qual cosa, pugues vostè desactivar-els en el seu navegador com ja li hem indicat a l’apartat anterior. Si l’usuari ha configurat el seu navegador per a la NO acceptació de “cookies”, això pot tenir efectes limitatius en els possibilitats de navegació per aquest lloc web.

Utilitzant aquest lloc web l’usuari està acceptant especialment que Google tracti la informació de l’ús que és fa del mateix en els termes expressats anteriorment.